top of page

Sobre

política de Privacidade

Política de Privacidade

 

 

A través deste sitio web, recollemos datos persoais necesarios para a xestión e mantemento dalgúns dos nosos servizos.

 

Informámoslle que o titular do sitio web (responsable do tratamento) cumpre coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (en diante, LOPDGDD), Regulamento UE 2016/679 , Xeral de Protección de Datos (en diante, RGPD) e demais normativa vixente e aplicable en cada momento, garantindo o correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.

 

 

De conformidade co artigo 13 do RGPD e o artigo 11 da LOPDGDD, esta Política de Privacidade é válida para o tratamento dos datos persoais que Jaume Angelats, titular de Can Cirera cas rural de Serinyà, realice como responsable do tratamento. en relación cos datos que os usuarios e/ou clientes (particulares) faciliten como consecuencia da solicitude de información e/ou contratación dos servizos e/ou produtos que presta e vende a través deste sitio web, ou recollidos en calquera das seccións. desta páxina.

 

 

Identidade do responsable do tratamento dos seus datos persoais

 

 • Responsable do tratamento: Jaume Angelats Planas

 • Denominación comercial: casa rural Can Cirera en Serinyà

 • NIF: 77914364R

 • Enderezo: rúa Torrent, 23 17852 SERINYÀ

 • Correo electrónico: cancirera@hotmail.com

 

 

 

FINALIDADE DO TRATAMENTO DO SEUS DATOS PERSOAIS

 

Os seus datos persoais serán utilizados coa finalidade xeral de xestionar e controlar a relación comercial establecida entre o usuario e o responsable do tratamento, e concretamente para:

 

 • Xestionar o acceso completo e o uso correcto dos servizos e/ou produtos por parte dos usuarios.

 • Para comunicarnos cos usuarios en resposta a incidencias, solicitudes, comentarios e preguntas que nos faga a través dos formularios de contacto da nosa web (incluíndo correos electrónicos e/ou chamadas telefónicas).

 • Para proporcionar, actualizar, manter e protexer os servizos e/ou produtos ofrecidos para ofrecer novos servizos e/ou produtos, ofertas especiais ou actualizacións.

 • De ser o caso, xestionar procesos de selección de persoal en procesos selectivos de traballadores e/ou colaboradores.

 • Comunicacións: Podemos enviar correos electrónicos, mensaxes e outro tipo de comunicacións en referencia aos servizos e/ou produtos contratados; así como para problemas técnicos que poidan afectar a este sitio web. Estas comunicacións considéranse parte dos servizos e/ou produtos contratados ou solicitados.

 • De ser o caso, comunicacións comerciais (marketing): Podemos utilizar os seus datos persoais para contactar con vostede, tanto por vía electrónica como non electrónica, a modo de enquisa, para obter a súa opinión sobre o servizo prestado e, ocasionalmente, para comunicarlle cambios, importantes. desenvolvementos dos servizos e/ou produtos, ofertas e/ou promocións dos nosos servizos e/ou produtos ou de terceiras empresas relacionadas con nós. Estas ofertas comerciais serán, en todo caso, expresa e separadamente autorizadas polo usuario. Este consentimento poderá ser revogado en calquera momento mediante os medios e formularios implantados para tal fin.

 

Non trataremos os seus datos persoais para ningún outro fin que os descritos anteriormente, salvo que así o exixa a lei ou exista algún requisito legal e/ou administrativo que implique o tratamento dos datos para fins distintos dos establecidos.

 

PRAZO DE CONSERVACIÓN

 

Os datos persoais facilitados conservaranse e trataranse mentres se manteña a relación contractual co usuario, sen prexuízo da posibilidade de exercer os seus dereitos de protección de datos. Os datos tamén poderán conservarse durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais aplicables ao responsable do tratamento.

 

Os datos persoais das persoas interesadas en recibir información comercial e newsletters conservaranse por tempo indefinido mentres o interesado non solicite a súa oposición ao envío de comunicacións comerciais ou á supresión dos seus datos.

 

LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

 

Can Cirera de Serinyà trata os seus datos persoais de acordo coas seguintes bases legais: Consentimento do interesado (1), a execución dun contrato ou medidas precontractuais (2) e o interese lexítimo (3).

 

(1). O consentimento do interesado prestado para os efectos anteriormente descritos, que de ser solicitado:

 

 

Antes de procesar os seus datos,

 

En proceso de alta/contratación como cliente ou,

 

No momento do envío de comunicacións comerciais desde Can Cirera casa rural de Serinyà

 

As solicitudes de información que nos envías requiren que nos facilites voluntariamente os datos necesarios para poder atender as solicitudes. Non obstante, é libre de negarse a facilitarnos esta información ou de revogar o seu consentimento previo para o tratamento dos seus datos. En todo caso, a negativa a facilitar os datos persoais imposibilitará a resposta ás solicitudes dos usuarios, e a revogación do consentimento non afectará ao tratamento baseado no consentimento do interesado que realice as 2:00 horas antes de ser revogado.

(2). O tratamento dos datos por parte de Can Cirera de Serinyà é necesario para a execución dun contrato no que o interesado sexa parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais. Esta base legal aplicarase se o usuario adquire produtos ou contrata servizos a través do noso sitio web.

(3) O interese lexítimo de Mas Martí en manter e fidelizar aos seus clientes e/ou usuarios e satisfacer mellor as súas expectativas ou intereses expresados previamente, por exemplo: mellorar os produtos e/ou servizos ofertados, xestionar solicitudes, consultas ou queixas, ofrecer produtos similares. aos contratados, informar das promocións e descontos actuais, entre outros. Todo o anterior enténdese sen prexuízo do cumprimento por parte de Can Cirera de Serinyà das demais obrigas relativas ao envío de comunicacións comerciais por medios electrónicos reguladas pola Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico.

 

Can Cirera de Serinyà entende que, ao facilitar os seus datos persoais, o interesado garante e é o responsable da súa veracidade, actualidade e exactitude, e que acepta e consente expresamente o seu tratamento para as finalidades anteriormente descritas.

 

DESTINATARIOS DAS CESIÓNS o Transferencias internacionais

 

Con carácter xeral, Can Cirera de Serinyà non cederá datos persoais a terceiros a non ser que esteamos legalmente obrigados a iso ou vostede nos autorice expresamente a utilizar os nosos servizos e/ou produtos.

Can Cirera de Serino realizará transferencias internacionais dos datos persoais recollidos a través deste sitio web, con excepción dos seguintes sitios:

 

Que a transferencia internacional de datos é necesaria para a execución dun contrato ou medidas precontractuais no que o interesado sexa parte.

 

Que a transferencia internacional de datos é necesaria para a aplicación da lexislación vixente.

 

Que a transferencia internacional de datos se realice co consentimento expreso do interesado. Que a transferencia internacional de datos teña lugar para que o sitio web estea aloxado en servidores fóra do Espazo Económico Europeo.

 

 

En todo caso, nos casos en que se poidan producir transferencias internacionais de datos, Can Cirera de Serinyà comprobará que o país importador de datos garante un nivel de protección adecuado en aplicación da normativa vixente.

 

DEREITOS DOS INTERESADOS

 

A normativa de protección de datos permítelle exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión ("dereito ao esquecemento"), limitación do tratamento, portabilidade e non toma de decisións ante o responsable do tratamento. Aquí tes cales son estes dereitos:

 

Dereito de acceso: Permítelle ao interesado coñecer e obter información sobre os seus datos persoais obxecto de tratamento.

 

Dereito de rectificación: Permite corrixir erros, modificar os datos que resulten inexactos ou incompletos e garantir a certeza dos seus datos persoais.

 

Dereito de supresión: Permítelle solicitar a supresión dos seus datos persoais cando xa non sexan necesarios para a execución ou prestación do servizo.

 

Dereito de oposición: Permítelle ao interesado non levar a cabo o tratamento dos seus datos persoais ou o seu cesamento, salvo por motivos lexítimos ou para a ci ou defensa de posibles reclamacións, caso en que os manteremos bloqueados durante o prazo que corresponda. Dereito de oposición ao envío de publicidade: os interesados poderán opoñerse ao envío de comunicacións comerciais. Neste caso, pode revogar o seu consentimento para recibir tales notificacións en calquera momento.

 

Limitación do tratamento: En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que só se conservará unha parella no exercicio ou defensa de reclamacións.

 

Portabilidade dos datos: as persoas interesadas poderán solicitar a recepción dos datos que lles incumban e que nos facilitaron ou que, sempre que sexa tecnicamente posible, os remitimos a outro responsable do tratamento da súa elección, nun formato estruturado de uso habitual e lexible por máquina.

Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas (incluída a elaboración de perfís: as persoas interesadas teñen dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada nun tratamento automatizado que teña efectos legais ou afecte significativamente ao interesado. Retirar o consentimento: O interesado ten dereito a retirar en calquera momento o consentimento prestado cando esta sexa a base legal para o tratamento dos datos persoais, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento prestado no momento de facilitarnos os seus datos.

 

Se desexa exercer algún dos dereitos anteriores, póñase en contacto connosco a través dos datos de contacto que figuran no apartado "Identificación do responsable do tratamento dos datos persoais", que inclúe os seguintes datos: Nome e apelidos, DNI, enderezo postal. e/ou correo electrónico de contacto, indicando o tipo de dereito e especificando as condicións do mesmo. É posible que che solicitemos información adicional para verificar a túa identidade.

 

Posibilidade de reclamación ante a Autoridade de Control: Mas Martí tamén lle informa do seu dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ( www.agpd.es ) se considera que o tratamento realizado non se axusta á normativa vixente.

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

 

Menores

 

Can Cirera de Serinyà recomenda o uso desta web a maiores de 18 anos. Se os menores de 14 anos acceden, será necesario o consentimento dos pais, titores ou representantes legais do menor para o tratamento dos seus datos persoais. Os pais, titores ou representantes legais do neno serán os únicos responsables do contido ao que poida ter acceso o neno visitando o noso sitio web.

 

Redes sociais

 

Can Cirera de Serinyà ten perfís nas diferentes redes sociais. Tamén é posible que o usuario poida acceder aos espazos privados que poida haber neste sitio web a través das súas contas de redes sociais, en lugar de acceder cun nome de usuario e contrasinal. Nestes casos, infórmase aos usuarios de que facilitan os seus datos persoais coa información dispoñible a través da súa conta e/ou perfil de usuario nas redes sociais, que este é o responsable do tratamento dos datos que se realice, salvo que se establezan expresamente outras condicións nun tratamento particular.

 

Conservación de determinados datos

 

Can Cirera de Serinyà informa que, en cumprimento do disposto na Lei 25/2007, do 18 de outubro, de conservación de datos relativos ás comunicacións electrónicas e ás redes públicas de comunicacións, deberá conservar e conservar determinados datos de tráfico xerados durante o desenvolvemento da actividade. As comunicacións para entregalas ás autoridades lexítimas, cando concorran as circunstancias legais previstas nelas.

 

 

Datos rexistrados

 

Os servidores web recollen información automaticamente cando o usuario utiliza os servizos web. Estes datos de rexistro poden incluír o enderezo IP, a identificación do dispositivo desde o que accede ao noso sitio web, o sistema operativo utilizado e a configuración do dispositivo, entre outros.

 

Medidas de seguridade

 

Infórmase ao usuario de que o titular do sitio web (responsable do tratamento) ten implantadas as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos persoais e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/ou acceso non autorizados, tendo en conta o estado da técnica, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos, xa sexan da acción humana ou do medio físico ou natural. Ademais, establecéronse medidas adicionais para reforzar a confidencialidade e integridade da información persoal en poder de Can Cirera de Serinyà, ao tempo que se realiza un seguimento, control e avaliación continua dos procesos para garantir o respecto á privacidade dos datos.

 

 

Cookies

 

O noso sitio web usa cookies propias e de terceiros. Podes atopar toda a información detallada sobre as cookies na nosa Política de cookies.

bottom of page