top of page

aviso legal

Para dar cumprimento ao artigo 10 da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), informamos aos usuarios dos nosos datos identificativos e de contacto:

 

Nome ou razón social: Jaume Angelats Planas

Denominación comercial: casa rural Can Cirera

Domicilio social: rúa Torrent, 23   17852 SERINYÀ

NIF: 77914364R

Teléfono: 669226286

Correo electrónico: cancirera@hotmail.com

 

1.- OBXECTO

 

Jaume Angelats Planas en representación de Can Cirera casa rural e como responsable da páxina web  www.cancirera.com  , pose  A disposición dos usuarios, o recluso documenta-nos, que regula o uso deste sitio web, co que pretendemos cumprir coas obrigas previstas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, así como informar a todos os usuarios. sobre as condicións de uso e navegación do sitio web.

 

A través deste sitio web, Can Cirera de Serinyà facilita aos usuarios o acceso e uso dos diferentes servizos e contidos postos á súa disposición a través deste sitio web.

 

Calquera persoa que acceda a este sitio web terá a consideración de usuario (en diante, o usuario), e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións recollidas neste Aviso Legal, así como de cantas outras disposicións sexan de aplicación.

 

O usuario debe ler atentamente este Aviso Legal, recoméndase lelo antes de visitar o sitio web, e cada vez que acceda a el, co fin de coñecer e comprender as accións modificadas que puidese realizar o prestador. . Neste sentido, o prestador resérvase o dereito a modificar as presentes condicións, sen a obriga de comunicar ou informar aos usuarios das modificacións realizadas, sendo suficiente a súa publicación neste sitio web. É responsabilidade do usuario acceder periodicamente a estas condicións, xa que son de aplicación as máis recentes, deixando sen efecto as condicións previas.

 

 

 

2.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO DA WEB

 

O presente Aviso Legal informa os usuarios das condicións que regulan o acceso e uso desta páxina web, que se consideran condicións xerais de contratación.

 

2.1. Acceso e uso gratuíto do sitio web.

 

A prestación dos servizos por parte de Can Cirera de Serinyà e deste sitio web son gratuítas para todos os usuarios. Non obstante, algúns dos servizos prestados polo provedor a través deste sitio web poden estar suxeitos ao pago dun prezo determinado. Neste caso, o usuario será sempre informado do carácter oneroso de determinados servizos, sendo necesaria a súa contratación previa, e resultante da aplicación das condicións, se é o caso, na páxina web, así como da normativa de consumo vixente en en calquera momento.

 

2.2. Rexistro de usuario.

 

Con carácter xeral, a prestación dos servizos ofrecidos neste sitio web non precisa da previa subscrición ou rexistro dos usuarios. Non obstante, o prestador poderá condicionar o uso dalgúns servizos á realización do correspondente rexistro de usuario. Este rexistro realizarase na forma expresamente indicada no propio apartado de servizos. O tratamento dos datos persoais do usuario que poida ter lugar como consecuencia do rexistro ou subscrición rexerase pola nosa Política de Privacidade.

 

2.3. Veracidade da información.

 

Toda a información facilitada polo usuario a través deste sitio web debe ser certa. Para iso, o usuario garante a autenticidade dos datos comunicados a través dos formularios de contacto habilitados. Será responsabilidade do usuario manter toda a información facilitada en Can Cirera de Serinyà permanentemente actualizada para que responda, en cada momento, á súa situación real. En todo caso, o usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause ao prestador ou a terceiros.

 

2.4. Menores

 

Can Cirera de Serinyà recomenda o uso desta web a maiores de 18 anos. Para poder utilizar os servizos desta web, os menores de idade deberán obter sempre o consentimento previo dos seus pais, titores ou representantes legais, que son os responsables últimos de todos os actos que realicen os menores ao seu cargo. A responsabilidade de determinar os contidos concretos aos que acceden os menores corresponde a aqueles, polo que, se acceden a contidos inadecuados a través de Internet, deberán configurarse mecanismos (filtros, bloqueos, etc.) nos seus ordenadores ou dispositivos móbiles. ), que permiten limitar os contidos dispoñibles.

 

2.5. Obrigas dos usuarios

 

O usuario comprométese a utilizar este sitio web de acordo coas presentes Condicións, a lei, a moral e os bos costumes. Para tal fin, o usuario absterase de utilizar este sitio web con fins ilícitos ou prohibidos, lesivos dos intereses do prestador, doutros usuarios e de terceiros, ou de calquera forma que poida danar, inutilizar, sobrecargar, prexudicar ou impedir o normal uso. de equipos ou documentos informáticos, arquivos e todo tipo de contidos almacenados en calquera equipo informático do provedor ou de terceiros.

 

En particular, e a título indicativo, pero non exhaustivo, o usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros información, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera tipo de material que:

 • É contrario, desconsidera ou vulnera os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidos na Constitución, nos tratados internacionais e demais normas vixentes.

 • Inducir, incitar ou promover actos criminales, degradantes, difamatorios, violentos ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e á orde pública.

 • Inducir, incitar ou promover accións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade, orientación sexual ou condición, entre outros.

 • É contrario ao dereito á honra, á intimidade persoal ou familiar ou á propia imaxe.

 • De calquera forma que prexudique a credibilidade do prestamista ou de terceiros.

 • Iso constitúe publicidade explícita, engano ou deslealdade.

 

 

 

3.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

 

O contido deste sitio web é de carácter xeral e ten carácter meramente informativo, sen garantir plenamente o acceso a todos os contidos, nin a súa integridade, corrección, vixencia ou actualidade; nin a súa idoneidade ou utilidade para un fin específico.

 

O provedor declina toda responsabilidade por calquera información derivada da información publicada no noso sitio web, sempre que dita información fose manipulada ou introducida por un terceiro.

 

Este sitio web foi revisado e probado para o seu correcto funcionamento. Non obstante, o prestador non descarta a posibilidade de que se produzan determinados erros de programación, nin que se produzan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias similares que impidan temporalmente o acceso ao sitio web.

 

 

O provedor queda excluído, na medida en que o permita a lei, de calquera responsabilidade por danos de calquera tipo derivados de:

 

 

 1. A imposibilidade de acceder ao sitio web ou a falta de veracidade, exactitude, integridade e/ou actualidade dos contidos, así como a existencia de vicios e defectos de calquera clase de contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición dos que se accedeu. a través do sitio web ou dos servizos ofrecidos.

 

 1. A presenza de virus ou outros elementos nos contidos que poidan provocar alteracións nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou datos dos usuarios.

 2. O incumprimento da lei, da boa fe, da orde pública, do uso do tráfico e do presente Aviso Legal, como consecuencia do mal uso do Sitio Web. En particular, e a modo de exemplo, o prestamista non se fai responsable das actuacións de terceiros que vulneren dereitos de propiedade intelectual e industrial, segredos empresariais, dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe. , así como a normativa sobre competencia desleal e publicidade ilegal.

 

O prestador non garante a dispoñibilidade continua e permanente dos servizos, quedando así exonerado de calquera responsabilidade por posibles danos e prexuízos ocasionados como consecuencia da indisponibilidade do servizo por causa de forza maior ou erros nas redes telemáticas de transferencia de datos alleos á súa vontade. , ou por desconexións realizadas por traballos de mellora ou mantemento de equipos e sistemas informáticos. O provedor non será responsable da interrupción, suspensión ou terminación da información ou servizos. Así mesmo, non se fai responsable das posibles ou misións, perdas de información, datos, configuracións, accesos indebidos ou vulneración da confidencialidade que poidan derivarse de problemas técnicos, comunicacións ou omisións humanas, ocasionados por terceiros ou non imputables ao prestador. Tampouco será responsable dos danos causados por ataques informáticos ou provocados por virus que afecten a programas informáticos, sistemas de comunicacións ou equipos utilizados polo provedor, pero fabricados ou proporcionados por un terceiro. O provedor poderá, ao seu exclusivo criterio, denegar, retirar, suspender e/ou bloquear en calquera momento, e sen previo aviso nin acceso á información e servizos a aqueles usuarios que incumpran estas condicións.

 

 

O provedor non se fai responsable de ningún xeito dos danos que poidan derivarse do uso ilegal ou indebido deste sitio web.

 

En todo caso, o prestador exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan deberse á información e/ou servizos facilitados ou prestados por terceiros, distintos dos ofrecidos polo prestador. Toda responsabilidade recaerá sobre o terceiro, sexa este provedor, colaborador ou outro.

 

 

4.- ENLACES

 

Este sitio web pode incluír ligazóns ou hipervínculos que permiten redireccionar aos usuarios aos contidos de páxinas web e sitios de Internet pertencentes a terceiros alleos ao provedor. Porque non sempre podemos controlar os contidos introducidos por terceiros desde o noso sitio web, Can Cirera de Serinyà  non asume ningunha responsabilidade por tal contido. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á eliminación inmediata de calquera contido que poida contravenir a lexislación, a moral ou a orde pública nacional e/ou internacional, procedendo á eliminación inmediata da ligazón ou enlace a sitios web de terceiros. , e notificándose ás autoridades competentes o contido de que se trate.

 

O provedor non se fai responsable da información e contidos almacenados, incluídos, entre outros, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente no sitio web do prestamista. Non obstante, e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición dos usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando activamente na retirada ou, se é o caso, no bloqueo de todos os contidos que poidan afectar ou contravenir o dereito nacional ou internacional, os dereitos de terceiros, ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que pode haber algún contido susceptible de ser susceptible desta clasificación, pregúntase o antes posible ao administrador do sitio web.

 

 

 

5.- PROPIEDADE INTELECTUAL

 

Este sitio web, incluíndo pero non limitado a programación, edición, compilación e outros elementos necesarios para o seu funcionamento; A utilización de deseños, logotipos, textos, fotografías e/ou elementos gráficos e sonoros é propiedade do prestador ou, de non ser así, dispón das licenzas e/ou autorizacións outorgadas polos seus autores para o seu uso lexítimo. Todos os contidos do sitio web están debidamente protexidos pola normativa aplicable en materia de propiedade intelectual e industrial, no caso de existir algún elemento que non dispoña de ningún tipo de licenza, unha vez detectado, procederase á eliminación inmediata de www.cancirera .como

 

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, distribución e comunicación pública precisa da autorización previa por escrito do prestador. Calquera uso non autorizado por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu lexítimo titular.

 

Os deseños, logotipos, textos, gráficos, entre outros, alleos ao prestador e que poidan aparecer neste sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese xurdir con respecto ao meu SMOS. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa dos mesmos para o seu uso neste sitio web.

 

O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa mención ou aparición no sitio web, a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, nin aval, patrocinio ou recomendación por parte deste.

 

 

 

6.- REDES SOCIAIS

 

Informámosvos de que Can Cirera de Serinyà poderá estar presente en diversas redes sociais. O tratamento dos datos que os usuarios inclúan neles -sendo seguidores dos perfís de Can Cirera de Serinyà, ou realizando calquera ligazón ou acción de conexión a través dos mesmos- rexerase por este apartado deste Aviso Legal. Cando o usuario estea no perfil de Can Cirera de Serinyà nas distintas redes sociais nas que estea presente, sonlle de aplicación as condicións de uso e as políticas de privacidade das distintas redes sociais. Can Cirera de Serinyà non se fará responsable dos comentarios que outros usuarios das redes sociais poidan publicar no perfil da empresa, todo iso sen prexuízo das posibles actuacións que Can Cirera de Serinyà poida realizar ante os propietarios das redes sociais (por exemplo, solicitar a eliminación de comentarios inadecuados, ofensivos ou infractores doutros usuarios).

 

 

Can Cirera de Serinyà terá acceso aos datos persoais que o usuario teña publicados nos seus perfís en redes sociais, do mesmo xeito que poden ter acceso outros usuarios das redes sociais.

 

Queda prohibida a publicación deste contido no perfil de Can Cirera de Serinyà nas redes sociais, todo iso sen prexuízo das normas de conduta e condicións de uso do servizo impostas polos titulares das distintas redes sociais:

 

 • Publicacións que non cumpran ou impliquen a normativa nacional, comunitaria e internacional aplicable  a realización de actividades ilícitas ou que contraveñan os principios da boa fe.

 • Publicacións que atenten contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas das persoas, carezan de cortesía en Internet, de respecto ou de boa reputación.

Así mesmo, Can Cirera de Serinyà resérvase o dereito a eliminar da páxina web, ou das redes sociais, aqueles contidos que se consideren inadecuados.

 

7.- PROTECCIÓN DE DATOS

 

O provedor pode obter datos persoais dos usuarios a través de formularios de contacto, formularios de rexistro ou outros medios similares. Podes obter máis información sobre o tratamento dos teus datos persoais na nosa Política de Privacidade, ou contactando co provedor a través dos datos de contacto que figuran neste Aviso Legal, e a través dos formularios de contacto que, se é o caso, teñan habilitados para tal fin.

 

 

8.- COOKIES

 

Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros. Para saber máis sobre que son as cookies e para que as usamos, pode acceder á nosa Política de cookies.

 

 

9.- NULIDADE PARCIAL

 

No caso de que algunha das condicións do presente Aviso Legal fose declarada nula ou sen efecto por resolución firme ditada por autoridade competente, as restantes condicións permanecerán en vigor, sen que se vexan afectadas por esta declaración de nulidade.

 

 

10.- Lei aplicable e xurisdición

 

Para a resolución de controversias ou cuestións relacionadas coas presentes condicións será de aplicación a lexislación española, sendo competente para o coñecemento dos conflitos que poidan xurdir na interpretación e aplicación das presentes condicións os Xulgados e Tribunais de domicilio do prestador ou de o usuario, a elección deste último.

bottom of page